Hướng dẫn sử dụng chức năng lưu cấu hình NTS Autosub

byAdmin
---- 18/04/2023

Giao diện phần cấu hình:

  Thêm mới cấu hình:

Cập nhật cấu hình:

Lưu Ý:

  • Các bạn thay đổi các thông số ở trên tool nó sẽ tự động cập nhật vào cấu hình hiện tại.
  • Cấu hình defaulf bạn sẽ không thể xóa hoặc cập nhật lại tên.
  • Khi xóa cấu hình hiện tại sẽ quay về cấu hình default

Xóa cấu hình:

Chọn cấu hình cần xóa và bấm nút DELETE